Privacy – Statement :
W.W. Floris , arts – acupuncturist, gevestigd aan Hagepreekkamp 2
Groningen + De Twee Gebroeders 375 Drachten, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.floris-acupunctuur.nl ; Hagepreekkamp 2 Groningen + De Twee
Gebroeders 375 Drachten ; 050-5272424
Wout Floris is de Functionaris Gegevensbescherming van W.W. Floris ,
arts – acupuncturist. Hij/zij is te bereiken via w.floris@home.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
W.W. Floris , arts – acupuncturist verwerkt uw persoonsgegevens doordat
u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons
verstrekt. Patienten gaan bij aanmelding voor een consult automatisch
accoord met het verwerken en opslaan van hun gegevens.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
W.W. Floris , arts – acupuncturist verwerkt de volgende bijzondere en/of
gevoelige persoonsgegevens van u: Gegevens m.b.t. uw Gezondheid
(medische gegevens).
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij
persoonsgegevens verwerken
W.W. Floris , arts – acupuncturist verwerkt uw persoonsgegevens voor de
volgende doelen: Gezondheidsbevordering
Geautomatiseerde besluitvorming
W.W. Floris , arts – acupuncturist neemt niet op basis van
geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke)
gevolgen kunnen hebben
voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een
medewerker van W.W. Floris , arts – acupuncturist) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
15 jaar .
Delen van persoonsgegevens met derden
W.W. Floris , arts – acupuncturist verstrekt uitsluitend aan derden en
alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of
om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
W.W. Floris , arts – acupuncturist gebruikt geen cookies of vergelijkbare
technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming
voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens door W.W. Floris , arts – acupuncturist en heeft u het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u
beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te
sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar w.floris@home.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen
wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers
onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen
vier weken, op uw verzoek. W.W. Floris , arts – acupuncturist wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
W.W. Floris , arts – acupuncturist neemt de bescherming van uw
gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mijn praktijk of